/The New Humanism /Berlínskej model /Prague

The New Humanism

openning 19:00 – 23:00, 13.7.2016, Berlínskej model, Pplk. Sochora 9, 170 00 Prague

Lexa Peroutka

sound performance Romano Krzych (FR/CZ) and http://rkz1.blogspot.cz/

The unity of any sort is becoming obsolete or at least temporary and it is often just an opportunistic choice. We do recognize fluidity of the reality and the world order and we adjust our everyday life to this new environment. It is technically some kind of living on the edge. We do learn that even the truth is relative to the environment and is based on specific conditions that allow its appearance. New world order has many poles and corners and it demands new type of ethics. But after realizing all that we can use (and throw away), this new ethics doesn’t seem to be new at all. Old ways of hierarchy, rivalry, class, conflicts and priorities find the way through our new world. Then what is humanism in the end? The edge that we accept and live with.

FB https://www.facebook.com/events/142267946197569/

Nový humanizmus

vernisáž 19:00 – 23:00, 13.7.2016, Berlínskej model, Pplk. Sochora 9, 170 00 Praha

Lexa Peroutka

zvuková performance Romano Krzych (FR/CZ) a http://rkz1.blogspot.cz/

Jakákoliv jednota se stává zastaralou nebo spíše dočasnou a je často jen oportunistickou volbou. Rozpoznali jsme těkavost reality a světového řádu a přizpůsobujeme náš všední život tomuto novému prostředí, které je prakticky jen druhem bytí na hraně. Chápeme, že I pravda se vztahuje k prostředí a je opodstatněná konkrétními podmínkami, které ji umožňují se zviditelnit. Nový světový řád má mnoho pólů a koutů a vyžaduje nová etická pravidla. Ale při vědomí si všeho, co máme k dispozici (a zárověň k vyhození), tato nová pravidla se vůbec nejeví jako nová. Zastaralé druhy hierarchií, soupeření, tříd, konfliktů a předností nalézají nové cesty v našem novém světě. Co je tedy nakonec humanizmem? Hrana, kterou akceptujeme, a se kterou žijeme.

FB https://www.facebook.com/events/142267946197569/

You may also like...